Inagurimi i projekteve K.R.U "Radoniqi"
15/12/2014

Inagurimin e impiantit për rritjen e kapacitetit të prodhimit ujit për furnizimin e 5 fshatrave të anadrinit: Dobidol, Qifllak,Polluzh, Kramovik dhe Guri i Kuq me vlerë 945.245.00 eu. si investin i përbashkët ndëmjet Qeveris së Kosovës, Komunes së Rahovecit dhe Kompanis sonë.

Inagurimin e Objektit të ri (zyret e administrates) në Rahovec si investim vetanak i K.R.U."Radoniqi" me vlerë 106.923.00 eu si dhe :

Renovimin e Fabrikes së përpunimit të ujit (S.Filtrimit).

Vlera e përgjithshme e këtyre projekteve kap shifren 1.073.948 Euro.