H.S RADONIQI ofron furnizim të rregullt dhe kualitativ me ujë të pijes .Me qëllim të sigurimit të kualitetit të ujit të pijes respektivisht përmbushjes së staadardeve të kërkuara nga Institutet Shëndetësore bëhen analizat fiziko-kimike çdo dy orë nga H.S RADONIQI si dhe çdo dy ditë nga Enti Higjenik në Gjakovë.Çdo gjashtë muaj bëhen analizat periodike nga Instituti i Shëndetit Publik në Prishtinë.