Misioni dhe Vizioni

Detyrat

Të furnizojmë në vazhdimësi konsumatorët me shërbime sa më cilësore për ujësjellës dhe kanalizime. Të sigurohemi për shëndetin publik dhe për përgjegjësitë e ndikimeve sociale dhe mjedisore për qytetarët-komunitetet e tërë regjionit, me një kosto minimale për paguesit e shërbimeve tona.

Vizioni

Të ofrojmë shërbime për konsumatorët tanë sipas normativave dhe standardeve shërbyese në nivelin e ndërmarrjeve shërbyese publike të vendeve të përparuara dhe atyre simotra në rajon