Statuti i Kompnisë

 

Shkurtimi i emërtimit të shoqërisë është K.R. U. “ Radoniqi” SH.A. Emërtimi i Shoqërisë Aksionare (ne ketë tekst e quajtur : shoqëria ), mund të shkruhet me shkronja të mëdha ose me shkronja të vogla.

Kodi i Etikës së Kompanisë

Prill 2010

Kodi i Etikёs dhe Qeverisja Korporative pёr Ndёrmarrjet Publike Kodi i Etikёs dhe Qeverisja Korporative pёr Ndёrmarrjet Publike