Takimi i mbajtur në S.F
26/02/2015

Tema: Monitorimi i brendshëm i cilësis së ujit

Me dt. 19.02.2015 në K.R.U.” Radoniqi”, respektivisht në Stacion të Filtrimit është mbajtur takimi me temë: Monitorimi i brendshëm i cilësis së ujit, me përfaqësuesit e IKSHP, ZRRUK dhe përgjegjësat e cilësis së ujit të K.R.U.- ve të Kosovës, ku janë dakorduar për veprimet konkrete që duhet të kryhen nga palët respektive me qëllim të zbatimit të UA nr. 16/2012 për cilësin e ujit të pijes që furnizohet nga K.R.U.-të:

  1. Definimi i zonave të furnizimit- obligim i K.R.U.-ve;
  2. Hartimi i planeve të monitorimit intern - obligim i K.R.U.-ve;
  3. Hartimi i planeve të monitorimit ekstern - obligim i IKSHP/Qendra e ujit;
  4. Fillimi i monitorimit intern- obligim i K.R.U. - ve;