Tarifat e reja për konsumatorë

Zyra Rregullative për Ujë dhe Mbeturina (ZRRUM), si autoritet i pavarur në pajtim me autoritetin e dhënë me Ligjin Nr. 03/L-086, Mbi Veprimtaritë e Ofruesve të Shërbimeve të Ujësjellësit, Kanalizimit dhe Mbeturinave, të datës 08 Dhjetor 2011 me të cilën është amendamentuar Rregullorja 2004/49 (“Ligji”) aprovon keto tarifa: